חוק רישום מקרקעין

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

צו רישום בית בפנקס הבתים המשותפים

מ א ת

המפקח על רישום מקרקעין

 

 

ג ו ש / ס פ ר    ­­­­­­­­­­­­­_________________                                                               לשכת רישום המקרקעין

 

ח ל ק ה / ד ף   __________________                                                              ב-_________________

 

שטח החלקה   __________________                                                                תיק ב.מ.____________

 

כ ת ו ב ת          __________________                                                   שטר מספר __________

 

להלן    "המקרקעין"

 

לאחר  שהבעלים הרשומים של המקרקעין חתמו על בקשה לרישום הבית שהוקם על המקרקעין בפנקס הבתים

          המשותפים וכן על בקשה לרישום תקנון מוסכם;

 

ולאחר שהוכח לי כי נתמלאו תנאי סעיף 142 לחוק;

 

ולאחר שנוכחתי לדעת, כי אין מניעה בדין לרשום את התקנון המוסכם בהתאם לסעיף 62 לחוק;

 

הנני מצווה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 143 לחוק ובתוקף סמכותי לפי תקנה 77(ג) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום),

תש"ל-1969, לרשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים ולרשום התקנון המוסכם כדלהלן:-

 

  1. תיאור הבית

 

מבנה |   :   ________ אגפים   ______ כניסות  ______קומות  ______ דירות.

מבנה ||   :  ________ אגפים   ______ כניסות  ______ קומות ______ דירות.

 

 

סה"כ:  הבית מורכב מ-______ מבנים  _______אגפים  _______ כניסות  _______קומות.

 

סה"כ הדירות בבית __________ .

 

מס' מבנה

מס' אגף

כניסה

מס'חלקת משנה

שטח הריצפה

תאור הדירה

קומה

חלקים ברכוש המשותף

                צ מ י ד ו י ו ת

 

תאור

מסומן

בתשריט

צבע בתשריט

שטח

במ"ר

I

1

א'

500/1

73.00

 

דירה ומחסן

ראשונה

37/191

  גג

א'

ירוק

50.00

| |

2

ב'

500/2

35.00

חנות ומחסן

קרקע

18/191

 

 

 

 

| |

3

ג'

500/3

192.00

דירת קוטג' ומחסן

קרקע ראשונה ושניה

96/191

קרקע

ג'

אדום

250.00

| |

3

ג'

500/4

80.10

דירה ומחסן

שניה

40/191

קרקע

ב'

צהוב

12.00

    

              הרכוש המשותף יקבל מספר משנה 500/0

צמידויות משותפות

תאור ההצמדה

סימון בתשריט

צבע בתשריט

שטח במ"ר

צמוד לחלקות משנה בחלקים שווים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. הבעלות


הבעלות על הדירות, לרבות הצמידויות הנ"ל, תרשמנה בשם_________________________
ת. ז. ____________ בשלמות.

כשמבקשים לבצע ייחוד דירות הנוסח יהיה כדלהלן:

עפ"י בקשת הבעלים ובתוקף סמכותי על פי תקנה 58 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום)
התש"ל-1969 הבעלות על הדירות תירשם כמפורט מטה:

דירה מס' 1  _________________________
דירה מס' 2 _________________________ וכו'

       3.   שעבודים

יירשמו על פי סדר רישום הדירות.

       4.  * תקנון

בדף הרישום של כל דירה ובדף הרישום של הרכוש המשותף יש לרשום הערה:
"קיים תקנון מוסכם".

5.   נציגות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א) לחוק, ובהתאם להמלצת המבקש, אני ממנה את __________

              __________________________ שכתובתו __________________________________
לשמש נציגות זמנית עד שתיכון הנציגות הראשונה לפי התקנון.

צו רישום זה ניתן ב______ ביום ______ חודש__________ התש"__

ביום ______ חודש__________ 2000

                                                                                                                     ______________________
המפקח על רישום מקרקעין
       ________________________________
     * יודפס במקרה של רישום תקנון מוסכם.

    

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *